Description

číselný a vecný pojem súvisiaci s rodovou rovnosťou často vypočítaný ako pomer hodnôt pre ženské a mužské pohlavie v rámci daného ukazovateľa

Additional notes and information

Rodová rovnosť sa týka relatívnej rovnosti z hľadiska počtu a podielov žien a mužov, dievčat a chlapcov. Keď sa vypočítajú pomery medzi mužmi a ženami, namiesto pojmu „rodová parita“ sa používa označenie „pomer pohlaví“. V kontexte rodovej rovnosti má rodová parita nielen číselný rozmer, ale aj vecnú dimenziu, v rámci ktorej sa odvoláva na rovnaký prínos žien a mužov ku každému rozmeru života, či už súkromnému alebo verejnému.