Description

Rodni paritet je numerički i sadržajni koncept povezan sa rodnom ravnopravnošću. Odnosi se na relativnu jednakost u smislu broja i proporcija žena i muškaraca, djevojčica i dječaka i često se izračunava kao odnos žena i muškaraca za dati indikator.

Additional notes and information

Kada se umjesto relativne jednakosti u smislu broja i proporcija žena i muškaraca izračunavaju već postojeći odnosi muškaraca i žena, koristi se oznaka „odnos spolova” umjesto „rodni paritet”. U kontekstu rodne ravnopravnosti, rodni paritet nema samo numeričku, već i suštinsku dimenziju, i time se odnosi na jednak doprinos žena i muškaraca svakoj dimenziji života, bilo privatnoj ili javnoj.