Description

koncepti numerik dhe përmbajtësor në lidhje me barazinë gjinore i llogaritur shpesh si raport i vlerave femër-mashkull për një tregues të caktuar

Additional notes and information

Barazia gjinore ka të bëjë me barazinë relative për sa i përket numrit dhe proporcionit të grave dhe burrave, vajzave dhe djemve. Kur në vend të kësaj llogariten raportet meshkuj-femra, në vend të 'barazisë gjinore' përdoret etiketimi 'raporti sipas seksit'. Në kontekstin e barazisë gjinore, barazia gjinore ka jo vetëm një dimension numerik, por edhe një dimension thelbësor, dhe në atë që i referohet kontributit të barabartë të grave dhe burrave në çdo dimension të jetës, qoftë private apo publike.