Description

Вземане предвид на начините, по които се определят различното положение и нужди, както и предизвикателствата, които жените и мъжете (както и момичетата и момчета) срещат, с цел премахване на неравенствата по пол и избягване на тяхното повтаряне, както и насърчаване на равенство между половете в дадена политика, програма или процедура.