Description

mënyrat në të cilat ndryshojnë situata dhe nevojat, dhe sfidat me të cilat përballen gratë dhe burrat (vajzat dhe djemtë), me qëllim eleminimin e pabarazive dhe shmangien e përjetësimit të tyre, si dhe promovimin e barazisë gjinore brenda një politike, programi ose procedure të veçantë