Description

metodat e zgjidhjes së mosmarrëveshjeve përmes një mjeti tjetër përveç vendimeve gjyqësore, të cilat mund t'u shërbejnë më mirë grave që kërkojnë drejtësi, në veçanti duke siguruar më shumë fleksibilitet, duke ulur kostot dhe vonesat, dhe duke siguruar që viktimat të mos i nënshtrohen viktimizimit dytësor

Additional notes and information

Sipas Konventës për Parandalimin dhe Luftimin e Dhunës ndaj Grave dhe Dhunës në Familje dhe standardeve përkatëse ndërkombëtare, përdorimi i ndërmjetësimit dhe pajtimit të detyrueshëm në rastet e dhunës me bazë gjinore ndaj grave nuk është qasja e duhur dhe duhet të ndalohet. Kjo sepse ndërmjetësimi nuk është gjithmonë i ndjeshëm ndaj gjinisë dhe mund të mos u shërbejë nevojave të grave dhe burrave në mënyrë të barabartë.