Description

metody rozwiązywania sporów, w sposób inny niż orzeczenie sądowe, które mogą lepiej służyć kobietom dochodzącym sprawiedliwości, w szczególności przez zapewnianie elastyczności, zmniejszanie kosztów i opóźnień oraz zapewnienie, aby ofiary nie były poddawane wtórnej wiktymizacji

Additional notes and information

Zgodnie z Konwencją Rady Europy w sprawie zapobiegania i zwalczania przemocy wobec kobiet i przemocy domowej oraz stosownych norm międzynarodowych, obowiązkowa mediacja i postępowanie pojednawcze w przypadkach przemocy wobec kobiet ze względu na płeć nie są właściwe i powinny być zabronione. Powodem tego jest to, że mediacja nie zawsze uwzględnia aspektu płci i może nie służyć jednakowo potrzebom kobiet i mężczyzn.