Description

metoda řešení sporů jinými než soudními prostředky, která může ženám, jež usilují o dosažení spravedlnosti, lépe posloužit zejména tím, že umožňuje větší pružnost, je spojena s nižšími náklady a s menšími časovými prodlevami a zajišťuje, aby oběti nebyly vystaveny sekundární viktimizaci

Additional notes and information

Podle Úmluvy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí a příslušných mezinárodních norem není v případech genderově podmíněného násilí na ženách povinné použití mediace a smírčích prostředků vhodné a mělo by být zakázáno, protože mediace ne vždy zohledňuje genderovou rovnost a nemusí stejnou měrou sloužit potřebám žen i mužů.