Description

načini rješavanja sporova drugačijim sredstvima od sudskih odluka koji mogu biti korisniji ženama koje traže pravdu, posebno zato što su fleksibilniji, smanjuju troškove i odgode te štite žrtvu od sekundarne viktimizacije

Additional notes and information

Prema Konvenciji Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obiteljii odgovarajućim međunarodnim standardima, korištenje obaveznog posredovanja i mirenja u slučajevima rodno uvjetovanog nasilja nad ženama nije primjereno i treba biti zabranjeno. Tome je razlog činjenica da posredovanje nije uvijek rodno osjetljivo i postoji mogućnost da ne zadovoljava potrebe žena i muškaraca na ravnopravan način.