Description

akékoľvek úmyselné správanie, ktoré prostredníctvom nátlaku alebo hrozieb vážne narúša psychickú integritu inej osoby Štatistické vymedzenie: akýkoľvek čin, ktorý jednotlivcovi spôsobuje psychickú ujmu. Psychické násilie môže mať napríklad formu nátlaku, ohovárania, verbálnych útokov alebo obťažovania.

Additional notes and information

Jeho významnou charakteristikou je zneužívajúce správanie, ku ktorému postupne dochádza – či už v rámci rodiny alebo mimo nej. Neovplyvňuje to len duševné zdravie jednotlivcov a ich sociálne siete, ale tiež ich zbavuje príležitostí pre budúci osobný, spoločenský a hospodársky rozvoj. Medzi príklady psychického násilia patria javy ako izolácia od ostatných ľudí, verbálna agresia, hrozby, zastrašovanie, kontrola, obťažovanie alebo prenasledovanie, urážky, ponižovanie a ohováranie.