Description

çdo sjellje e qëllimshme që dëmton seriozisht integritetin psikologjik të një personi tjetër përmes detyrimit ose kërcënimeve. Përkufizimi statistikor: çdo veprim i cili i shkakton dëm psikologjik një individi. Dhuna psikologjike mund të marrë për shembull forma të tilla si: detyrimi, shpifja, fyerja verbale ose ngacmimi.

Additional notes and information

Karakteristika e tij dalluese është një model abuziv i sjelljes që ndodh me kalimin e kohës - brenda ose jashtë familjes. Ai jo vetëm që ndikon në shëndetin mendor të individëve dhe në rrethet e tyre sociale, por gjithashtu i privon ata nga mundësitë për zhvillimin e ardhshëm personal, social dhe ekonomik. Shembuj të dhunës psikologjike përfshijnë veprime të tilla si izolimi nga të tjerët, agresioni verbal, kërcënimet, frikësimi, kontrolli, ngacmimi ose ndjekja, fyerjet, poshtërimi dhe shpifja.