Description

dzimumu līdztiesības principa integrēšanas un konkrētu dzimumu līdztiesības politiku un pasākumu, tostarp pozitīvu pasākumu, papildināmība