Description

çdo formë e dhunës fizike, seksuale ose psikologjike që vë në rrezik sigurinë ose mirëqenien e një anëtari të familjes dhe / ose përdorimin e forcës fizike ose emocionale ose kërcënimin e forcës fizike, përfshirë dhunën seksuale, brenda familjes ose shtëpisë

Additional notes and information

Përfshin abuzimin e fëmijëve, incestin, rrahjen e gruas dhe abuzimet seksuale ose forma të tjera abuzimi të një anëtari të familjes. Dhuna në familje dhe dhuna në shtëpi përdoren shpesh në vend të njëra-tjetrës pa ndonjë ndryshim specifik në përkufizimet e tyre. Sidoqoftë, në shumë vende europiane dhuna në familje përkthehet në gjuhët e tyre kombëtare dhe përkufizohet në ligjet e tyre si dhunë në familje. Ky fakt mund të bëjë që mbrojtja dhe mbështetja për gratë viktima të dhunës në familje të varet nga përkufizimi i familjes, e cila mund të mos njohë të gjitha format e ndryshme të familjes.