Description

секој чин што предизвикува физичка повреда како резултат на незаконска примена на физичка сила. Меѓу другите форми, физичкото насилство може да се јави и во форма на сериозен или помал напад, лишување од слобода и убиство од небрежност.