Description

akýkoľvek čin, ktorý spôsobí obeti fyzickú ujmu v dôsledku nezákonneho použitia fyzickej sily. Fyzické násilie môže mať okrem iného formu vážneho aj menej závažného napadnutia, pozbavenia osobnej slobody a zabitia.

Additional notes and information

Zahŕňa aj násilie, ktoré má za následok smrť obete.