Description

Jakékoli jednání, které způsobuje ekonomickou újmu jedinci. Ekonomické násilí může nabývat formu, např. ničení majetku, zamezování přístupu k finančním zdrojům, ke vzdělání nebo k trhu práce, nebo neplnění finanční zodpovědnosti, jako např. neplacení výživného.

Additional notes and information

Mezi prostředky kontroly může patřit i kontrola přístupu oběti ke službám zdravotní péče, k zaměstnání atd.