Description

положба со незначителна важност, влијание или моќ