Description

Direktno nasilje nad ženama uključuje sve slučajeve rodno zasnovanog nasilja koje rezultira, ili može da izazove fizičku, seksualnu ili psihološku povredu ili patnju, uključujući prijetnje, upotrebu sile i ovlaštenja i proizvoljno lišavanje slobode, u javnoj ili privatnoj sferi.