Description

násilie zamerané na všetky rodovo podmienené násilné činy, ktoré vedú alebo môžu viesť k fyzickému, sexuálnemu alebo psychickému zraneniu alebo utrpeniu žien, vrátane hrozby takýchto činov, nátlaku alebo svojvoľného zbavenia slobody, bez ohľadu na to, či sa vyskytujú vo verejnom alebo súkromnom živote