Description

våld som inbegriper samtliga handlingar som avser könsrelaterat våld som leder till, eller sannolikt leder till, fysisk, sexuell eller psykisk skada eller lidande hos kvinnor, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, antingen inom det offentliga livet eller privatlivet