Description

jakékoli jednání spočívající v genderově podmíněném násilí, které u ženy vede nebo pravděpodobně povede k újmě fyzické, sexuální nebo psychické povahy nebo k utrpení, a to včetně pohrůžek takovým jednáním, včetně donucování nebo svévolného zbavení svobody, ať už k takovému jednání dochází ve veřejném, nebo v soukromém životě