Description

dominim aktual i një seksi në një profesion të caktuar ose raporti më i lartë e një seksi në krahasim me pjesën e pritur

Additional notes and information

Për shembull, pasi gratë kanë tendencë të nënpërfaqësohen në një nivel të përgjithshëm midis popullatës së punësuar, raporti i tyre i pritshëm në një profesion të vetëm mund të jetë më i ulët se ai i burrave nëse ato shpërndahen në të njëjtën mënyrë si burrat në të gjitha profesionet. Në praktikë, konceptimi i segregimit gjinor në terma relativë mund të jetë problematik, pasi arsyeja kryesore pse gratë priren të përfaqësohen në më pak se 50% të fuqisë punëtore të punësuar, është ndarja gjinore e punës në familje dhe pjesëmarrja joproporcionale e grave në kujdesin e papaguar dhe punën në familje. Kështu, një pikënisje e arsyeshme fillestare për barazinë gjinore është matja e segregimit, duke matur nëse njëri seks ose tjetri është shumicë në një profesion ose vend pune (duke përdorur terma absolutë).