Description

dhunë fizike, seksuale, psikologjike ose ekonomike midis bashkëshortëve aktualë ose ish-bashkëshortëve, si dhe partnerëve aktualë ose të mëparshëm. Ajo përbën një formë të dhunës që prek gratë në mënyrë jo proporcionale dhe e cila është e qartë për gjininë. Përkufizimi statistikor: Çdo veprim i dhunës fizike, seksuale, psikologjike ose ekonomike që ndodh midis ish-bashkëshortëve ose partnerëve aktualë, pavarësisht nëse autori ka apo jo të njëjtën banesë me viktimën

Additional notes and information

Ndjenjat e turpit, frikës dhe pafuqisë rezultojnë në nivele të ulëta raportimi dhe, më pas, relativisht në disa dënime. Barra më e madhe e dhunës së partnerit intim është shkaktuar nga burrat kundër grave partnere të tyre.