Description

Generell definition: mönster av angripande och tvingande beteenden, inbegripet fysiska, sexuella och psykiska handlingar såväl som ekonomiskt tvång som vuxna eller ungdomar kan använda mot sina nära partner utan deras samtycke Not: De resulterande känslorna av skam, rädsla och hjälplöshet leder till låga rapporteringsnivåer och följaktligen relativt få fällande domar.
Den största delen av våldet i nära relationer utgörs av mäns våld mot sina kvinnliga partner. Statistisk definition: Alla former av fysiskt, sexuellt, psykiskt eller ekonomiskt våld som förekommer mellan nuvarande eller föredetta partners eller makar, oavsett om våldsutövaren delar eller har delat bostad med den utsatta.

Additional notes and information

Anledningen till en separat statistisk definition är att underlätta för EUs medlemsstater i att samla in jämförbara offentlig statistik rörande våld mot kvinnor