Description

Всеки реален случай или опит за злоупотреба от сексуален характер с лице в уязвима позиция, или на различно ниво на власт и доверие, с цел включително, но и не само парична, социална или политическа изгода от сексуалната експлоатация на лицето.

Additional notes and information

Терминът често се използва специално във връзка със сексуалната експлоатация на деца. Според Конвенцията за правата на детето сексуалната експлоатация обхваща използването на деца за сексуална експлоатация с цел печалба и аудио или визуални изображения на сексуална експлоатация на деца, детска проституция, сексуално робство, сексуална експлоатация в сферата на пътуванията и туризма, трафика (в рамките на държавите и между тях) и продажбата на деца за сексуални цели и принудителен брак. Според Конвенцията на Съвета на Европа за защита на децата от сексуална експлоатация и сексуално насилие сексуалната експлоатация обхваща поведение, свързано с а) сексуална експлоатация; б) престъпления, свързани с детска проституция; в) престъпления, свързани с детска порнография; г) престъпления, свързани с участието на дете в порнографски изпълнения; д) умишленото принуждаване на дете да гледа сексуални действия със сексуална цел; и е) подтикването на деца за сексуални цели, известно като „сприятеляване с цел сексуална злоупотреба“.