Description

çdo abuzim i kryer ose në tentativë nga një pozicion ndjeshmërie/cenueshmërie, dallime pushteti ose besimi, për qëllime seksuale, duke përfshirë, por pa u kufizuar në: përfitimin monetar, shoqëror ose politik nga shfrytëzimi seksual i një personi tjetër. "Përkufizimi bazuar në (1) Sekretari i Kombeve të Bashkuara - Buletini e Përgjithshëm (2003). Masat e Veçanta për Mbrojtjen nga Shfrytëzimi Seksual dhe Abuzimi Seksual. 9 Tetor 2003; (2) UN Women (2013). Dhënia Fund e Dhunës ndaj Grave dhe Vajzave: Bazat e Programit; (3) Kombet e Bashkuara (1989). Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve (CRC); (4) Këshilli i Evropës (2007). Konventa për Mbrojtjen e Fëmijëve kundër Shfrytëzimit Seksual dhe Abuzimit Seksual dhe Raporti i saj Shpjegues.

Additional notes and information

Forma më e raportuar e trafikimit të qenieve njerëzore është shfrytëzimi seksual. Kjo përfshin shfrytëzimin e prostitucionit të të tjerëve ose forma të tjera të shfrytëzimit seksual, përfshirë prostitucionin në rrugë; prostitucioni i dritareve dhe shtëpitë publike; klube / bare zhveshjeje; industria e pornografisë; shërbime shoqërimi, agjenci modelimi dhe sallone masazhesh. Është një formë e fuqishme gjinore e shfrytëzimit, ku gratë dhe vajzat që janë shumica dërrmuese.