Description

Prisilna prostitucija je oblik ropstva nespojiv sa ljudskim dostojanstvom i osnovnim ljudskim pravima.

Additional notes and information

Suštinski je povezana sa rodnom nejednakošću u društvu i utječe na status žena i muškaraca i percepciju njihovih međusobnih odnosa i seksualnosti.