Description

Форма на робство, несъвместима с човешкото достойнство и основните права на човека.

Additional notes and information

Тя е неразривно свързана с неравенството между половете в обществото и оказва въздействие върху статута на жените и мъжете и възприемането на техните взаимоотношения и сексуалност.