Description

разликите во пристапот на жените и мажите до ресурси, статус и добросостојба, кои обично се во полза на мажите и често се институционализирани преку правото, правдата и општествените норми.