Description

ľudské práva, ktoré už boli uznané vo vnútroštátnych a medzinárodných zákonoch a medzinárodných dokumentoch o ľudských právach a iných dokumentoch o konsenze založených na uznávaní základných práv všetkých párov a jednotlivcov na slobodné a zodpovedné rozhodovanie o počte, časovom rozostupe a stanovení intervalu medzi svojimi deťmi a mali informácie a prostriedky na dosiahnutie tohto cieľa, ako aj právo na dosiahnutie najvyššej úrovne sexuálneho a reprodukčného zdravia

Additional notes and information

Zahŕňa aj právo prijímať rozhodnutia týkajúce sa reprodukcie bez diskriminácie, nátlaku a násilia v zmysle dokumentov o ľudských právach. Medzi ľudské práva žien patrí ich právo na kontrolu a slobodné a zodpovedné rozhodovanie o záležitostiach týkajúcich sa ich sexuálnej orientácie vrátane sexuálneho a reprodukčného zdravia, ktoré je oslobodené od nátlaku, diskriminácie a násilia. Rovnaké vzťahy medzi ženami a mužmi vo veciach sexuálnych vzťahov a reprodukcie vrátane úplného rešpektovania telesnej integrity osoby vyžadujú vzájomný rešpekt, súhlas a spoločnú zodpovednosť za sexuálne správanie a jeho následky.