Description

mänskliga rättigheter som redan är godkända i nationella lagar, internationella lagar och internationella dokument om mänskliga rättigheter och andra samrådsdokument som grundar sig på erkännandet av alla pars och individers grundläggande rättigheter att fritt och ansvarsfullt bestämma hur många barn de ska ha och när, att de har information och medel för detta samt rätten till sexuell och reproduktiv hälsa av högsta standard

Additional notes and information

Det inbegriper också rätten att fatta beslut om reproduktion fritt från diskriminering, tvång och våld, enligt vad som uttrycks i dokument om mänskliga rättigheter.
Kvinnors mänskliga rättigheter inbegriper deras rätt att kontrollera och fritt och ansvarsfullt bestämma över frågor som rör deras sexualitet, inbegripet sexuell och reproduktiv hälsa, fritt från tvång, diskriminering och våld. Jämlika förhållanden mellan kvinnor och män i frågor som rör sexuella relationer och reproduktion, inbegripet fullständig respekt för personens kroppsliga integritet, kräver ömsesidigt respekt, samtycke och delat ansvar för sexuellt beteende och dess konsekvenser.