Description

të drejtat e njeriut tashmë të njohura në ligjet kombëtare, ligjet ndërkombëtare dhe dokumentet ndërkombëtare të të drejtave të njeriut dhe dokumente të tjera konsensuale që mbështeten në njohjen e të drejtave themelore të të gjithë çifteve dhe individëve për të vendosur lirisht dhe me përgjegjësi numrin, ndarjen dhe kohën e sjelljes në jetë të fëmijëve të tyre dhe të kenë informacion dhe mjete për ta bërë këtë, dhe të drejtën për të arritur standardin më të lartë të shëndetit seksual dhe riprodhues

Additional notes and information

Ky nocion gjithashtu përfshin të drejtën për të marrë vendime në lidhje me riprodhimin pa diskriminim, detyrim dhe dhunë, siç shprehet në dokumentet e të drejtave të njeriut. Të drejtat e njeriut të grave përfshijnë të drejtën e tyre për të pasur kontroll, dhe lirisht, dhe me përgjegjësi të vendosin mbi çështjet që lidhen me seksualitetin e tyre, përfshirë shëndetin seksual dhe riprodhues, pa detyrim, diskriminim dhe dhunë. Marrëdhëniet e barabarta mes grave dhe burrave në çështjet e marrëdhënieve seksuale dhe riprodhimit, duke përfshirë respektimin e plotë të integritetit trupor të personit, kërkojnë respekt të ndërsjellë, pëlqim dhe përgjegjësi të përbashkët për sjelljen seksuale dhe pasojat e saj.