Description

Reproduktivna prava obuhvataju određena ljudska prava koja su već prepoznata u državnim zakonima, međunarodnim zakonima i međunarodnim dokumentima o ljudskim pravima i drugim srodnim dokumentima. Ova prava se oslanjaju na prepoznavanje osnovnih prava svih parova i pojedinaca da slobodno i odgovorno odluče o broju, rasponu i vremenu rađanja djece i da imaju informacije i sredstva da to urade, i pravo da postignu najveći standard seksualnog i reproduktivnog zdravlja.

Additional notes and information

Također uključuje pravo na donošenje odluka koje se tiču reprodukcije bez diskriminacije, prisile i nasilja, kako je izraženo u dokumentima o ljudskim pravima. Ljudska prava žena uključuju njihovo pravo na kontrolu i slobodno i odgovorno odlučivanje o pitanjima koja se odnose na njihovu seksualnost, uključujući seksualno i reproduktivno zdravlje, bez prisile, diskriminacije i nasilja. Jednaki odnosi između žena i muškaraca u pitanjima seksualnih odnosa i reprodukcije, uključujući puno poštovanje tjelesnog integriteta osobe, zahtijevaju uzajamno poštovanje, saglasnost i zajedničku odgovornost za seksualno ponašanje i njegove posljedice.