Description

Права на човека, вече признати в националните закони, международните закони и международните документи относно правата на човека и други консенсусни документи, основани на признаването на основните права на всички двойки и лица да решават свободно и отговорно отнсно броя, разликата в годините и времето на раждане на своите деца, както и да разполагат с информацията и средствата за това, както и правото да постигнат най-високите стандарти на сексуално и репродуктивно здраве.

Additional notes and information

Включва също и правото на вземане на решения относно възпроизвеждането без дискриминация, принуждаване и насилие, изразени в документите относно правата на човека. Правата на човека на жените включват тяхното право да имат контрол , както и да решават свободно и отговорно по въпроси, свързани с тяхната сексуалност, включително сексуалното и репродуктивното здраве, без да бъдат принуждавани, дискриминирани и насилвани. Равнопоставените отношения между жените и мъжете по въпроси, свързани със сексуалните отношения и възпроизводството, включително пълното зачитане на телесната неприкосновеност на лицето, налагат взаимно зачитане, съгласие и споделена отговорност за сексуалното поведение и последиците от него.