Description

tāda atšķirīga cilvēku grupa attiecīgā kultūrā, kontekstā un vēsturē, kurai draud multiplā diskriminācija, kuras pamatā ir dažādu personas raksturiezīmju kopums vai dzimums, dzimte, vecums, etniskā piederība, reliģija vai ticība, veselības stāvoklis, invaliditāte, dzimumorientācija, dzimumidentitāte, izglītība vai ienākumi, vai dzīvesvieta dažādos ģeogrāfiskos apgabalos

Additional notes and information

Piederība vai šķietama piederība šādai grupai paaugstina nevienlīdzības risku attiecībā uz piekļuvi tiesībām un preču un pakalpojumu izmantošanai dažādās jomās, piemēram, attiecībā uz piekļuvi izglītībai, nodarbinātībai, veselības aprūpei, sociālajai palīdzībai un palīdzībai mājokļu jomā, aizsardzībai pret vardarbību mājsaimniecībā vai institucionālai vardarbībai un tiesiskumam.