Description

Dječiji brak je bilo koja vrsta pravno regulisane ili običajne bračne zajednice između osoba od kojih je bar jedna mlađa od 18 godina.

Additional notes and information

Dječiji brak CEDAW i CRC komitet smatraju formom prisilnog braka, imajući u vidu da djeca (maloljetnici) s obzirom na svoje godine imaju smanjenu mogućnost davanja slobodnog, punog i informisanog pristanka na brak. Prema standardima ljudskih prava uključenih u Konvenciju o pravima djeteta i Konvenciju o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama, dječiji brakovi se smatraju štetnom praksom. Zabranom brakova osoba mlađih od 18 godina osigurava se da obaveze koje brak podrazumijeva neće biti nametnute djeci prerano i bez njihovog pristanka. Imajući u vidu kapacitet djeteta i autonomiju u donošenju odluka koje se tiču njegovog života, CEDAW i CRC komitet su se saglasili da u izuzetnim okolnostima brak zrelog i sposobnog djeteta, starog najmanje 16 godina, može biti dopušten, odlukom suda, na osnovu opravdanih, vanrednih okolnosti dopuštenih zakonom ili procijenjene zrelosti djeteta, bez obzira na kulturu ili tradiciju. Dječiji brakovi, rani brakovi i prisilni brakovi su povezani, ali različiti termini. Ipak, najčešće su isprepleteni na različite načine i koriste se kao sinonimi, ukoliko nema eksplicitnog definisanja obima ili kontekstualnog značenja, pa su CEDAW i CRC komiteti saglasni oko ravnopravnog korištenja termina dječiji/prisilni brakovi.