Description

prawny lub zwyczajowy związek dwojga osób, w którym przynajmniej jedna ze stron nie ukończyła 18. roku życia

Additional notes and information

Komitet ds. Eliminacji Dyskryminacji Kobiet (CEDAW) oraz Komitet Praw Dziecka (CRC) interpretują małżeństwo dzieci jako formę małżeństwa przymusowego, ponieważ dzieci ze względu na wiek zasadniczo nie są zdolne do wyrażenia pełnej, wolnej i świadomej zgody na małżeństwo lub czas jego zawarcia. Zgodnie ze standardami praw człowieka zawartymi w Konwencji o prawach dziecka i Konwencji w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet, małżeństwo dzieci jest formą szkodliwej praktyki. Zakaz zawierania małżeństw przez osoby poniżej 18. roku życia stanowi gwarancję, że obowiązki wynikające z małżeństwa nie zostaną przedwcześnie przypisane dzieciom lub narzucone im bez ich zgody. Jako wyraz poszanowania dla ich rozwijającej się zdolności oraz autonomii w podejmowaniu decyzji wpływających na ich życie, CEDAW i CRC zgodziły się, aby w wyjątkowych przypadkach pozwolić na zawarcie małżeństwa dojrzałemu, zdolnemu do czynności prawnych dziecku w wieku co najmniej 16 lat, jeżeli sąd wyrazi zgodę w drodze uzasadnionego prawnie wyjątku określonego przez prawo i po udowodnieniu dojrzałości tego dziecka, nie uwzględniając kultury lub tradycji. Małżeństwo dzieci, wczesne małżeństwa i przymusowe małżeństwa są terminami powiązanymi ze sobą, ale oddzielnymi. Są jednak ze sobą łączone na wszelkie możliwe sposoby i stosowane wymiennie bez jednoznacznych definicji lub przynajmniej wyjaśnienia zakresu niejednoznaczności związanych z każdą z tych kategorii. Komitety CEDAW i CRC porozumiały się co do stosowania terminu „małżeństwo dzieci i/lub przymusowe”.