Description

zakonska ili običajna zajednica dviju osoba od kojih je barem jedna mlađa od 18 godina

Additional notes and information

Odbori u sklopu Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena (CEDAW) i Konvencije o pravima djeteta (CRC) definiraju brak s djetetom kao oblik prisilnog braka, budući da je djeci, s obzirom na njihovu dob, svojstvena nesposobnost potpunog, slobodnog i obaviještenog pristanka na brak ili na njegovo ugovaranje. Prema standardima ljudskih prava koja su zajamčena Konvencijom o pravima djeteta i Konvencijom o suzbijanju svih oblika diskriminacije žena, brak s djetetom oblik je štetne prakse. Zabranjivanje braka osobama mlađima od 18 godina jamstvo je da obveze koje brak podrazumijeva nisu preuranjeno dodijeljene ili nametnute djeci bez njihova pristanka. Kao dokaz poštovanja djetetove sposobnosti i samostalnosti u odlučivanju dok su još u razvoju, a tiču se njihova života, odbori CEDAW-a i CRC-a prihvaćaju da brak zrelog, sposobnog djeteta u dobi od najmanje 16 godina, može biti dopušten u izvanrednim okolnostima, uz uvjet da tu odluku donese sudac na temelju legitimnih izvanrednih okolnosti koje definira zakon i na temelju dokaza o zrelosti tog djeteta, bez obzira na kulturu ili tradiciju. Brak s djetetom, rani brak i prisilni brak međusobno su povezani, ali odvojeni pojmovi. Međutim, oni se na razne načine preklapaju i i naizmjenično koriste bez jasnih definicija ili barem pojašnjenja tih pojmova. Odbori CEDAW i CRC dogovorili su da će upotrebljavati izraz "brak s djetetom ili prisilni brak".