Description

juridisk ægteskab eller traditionelt baseret giftermål mellem to personer, hvor mindst en af parterne er under 18 år

Additional notes and information

Komiteerne for Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW) og Børnekonventionen (CRC) tolker børneægteskaber som en form for tvangsægteskab, idet børn - i kraft af deres alder - i sagens natur mangler evnen til at give deres fulde, frie og informerede samtykke til et ægteskab, og hvornår det skal indgås. Ifølge de menneskerettighedsstandarder, der er fastlagt i Konventionen om barnets rettigheder (CRC) og Konventionen om afskaffelse af alle former for diskrimination imod kvinder (CEDAW), er børneægteskab en form for skadelig praksis. Forbud mod ægteskab for børn under 18 år er en garanti for, at det ansvar, som et ægteskab indebærer, ikke tildeles eller pålægges børn for tidligt og uden deres samtykke. Af respekt for børns større evner og selvstændighed som beslutningsdygtige individer i spørgsmål, der har indflydelse på deres liv, erklærede CEDAW- og CRC-komiteerne, at et modent, kompetent barn på mindst 16 år i undtagelsestilfælde kan gives tilladelse til indgåelse af ægteskab, forudsat at en sådan afgørelse træffes af en dommer på grundlag af legitime undtagelsesmæssige forhold, der er stadfæstet ved lov, samt bevis for barnets modenhed, uden hensyntagen til kultur og/eller tradition. Børneægteskab, tidligt ægteskab og tvangsægteskab er alle indbyrdes forbundne, men er forskellige begreber. De er imidlertid blevet kombineret på alle mulige måder og anvendes i flæng uden klare definitioner eller i det mindste en præcisering af, hvad det enkelte begreb dækker over. CEDAW og CRC-komiteerne blev enige om at anvende udtrykkene "børne- og/eller tvangsægteskab".