Description

Законен или свързан с обичаи съюз между двама души, при който поне едната от двете страни няма навършени 18 години.

Additional notes and information

Комитетите по Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (CEDAW) и Конвенцията за правата на детето (CRC) определят ранния брак като форма на принудителен брак, тъй като децата – предвид възрастта им – по начало нямат способността да дадат своето пълно, свободно и информирано съгласие за своя брак или момента, в който той да бъде сключен. Според стандартите в областта на правата на човека, заложени в Конвенцията за правата на човека и Конвенцията за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, ранният брак е форма на вредна практика. Да се забрани бракът при ненавършилите 18-годишна възраст е гаранция, че отговорностите, с които е свързан бракът, няма да бъдат възлагани или налагани насила на децата преждевременно и без тяхното съгласие. За целите на зачитането на развиващия се капацитет и автономност на децата при вземане на решения, които засягат живота им, Комитетите на CEDAW и CRC се договориха, че бракът на едно пораснало дете на най-малко 16 години може да бъде допустим при извънредни обстоятелства, при условие че това решение се вземе от съдия въз основа на легитимни изключителни основания, определени със закона, и при наличието на доказателства за зрелостта на това дете, без да се взема предвид културата и/или традицията. Ранният брак и принудителният брак са взаимосвързани, но различни термини. Те обаче се комбинират по всевъзможни начини и се използват взаимозаменяемо без изрични определения или поне пояснение на мащаба на двусмислеността относно всеки етикет. Комитетите на CEDAW и CRC се договориха да използват израза „ранен и/или принудителен брак“.