Description

bashkim ligjor ose zakonor midis dy personave ku të paktën njëra nga palët është nën moshën 18 vjeç

Additional notes and information

Një martesë e hershme interpretohet nga Komitetet CEDAW dhe CRC si një formë e martesës së detyruar, pasi që fëmijët - duke pasur parasysh moshën e tyre - në thelb nuk kanë aftësinë për të dhënë pëlqimin e tyre të plotë, të lirë dhe të informuar për martesën e tyre ose kohën e saj. Sipas standardeve të të drejtave të njeriut të përfshira në Konventën për të Drejtat e Fëmijëve/KDF(CRC) dhe Konventën për Eliminimin e të Gjitha Formave të Diskriminimit ndaj Grave/KEGjFDG(CEDAW), martesa e hershme është një formë e praktikës së dëmshme. Ndalimi i martesës midis atyre nën moshën 18 vjeç është një garanci që përgjegjësitë që sjell martesa nuk u janë caktuar ose imponuar fëmijëve para kohe dhe pa pëlqimin e tyre. Sa i përket respektimit të aftësisë evolucionare dhe autonomisë së fëmijës në marrjen e vendimeve që ndikojnë në jetën e tij ose të saj, Komitetet CEDAW dhe CRC ranë dakord që në rrethana të jashtëzakonshme të lejohet martesa e një fëmije të pjekur, të aftë, i cili është të paktën 16 vjeç,me kusht që një vendim i tillë të merret nga një gjyqtar, bazuar në baza të jashtëzakonshme legjitime të përcaktuara me ligj dhe në provat e pjekurisë së fëmijës, dhe jo në respekt të kulturës dhe /ose traditës. Martesa e fëmijëve, martesa e hershme dhe martesa e detyruar janë të gjitha terma të ndërlidhura, por të dallueshme. Sidoqoftë, ato janë kombinuar në çdo mënyrë të mundshme dhe përdoren në të njëjtën mënyrë pa ndonjë përkufizim të qartë ose të paktën sqarim për gjerësinë e paqartësisë që rrethon secilën emërtim. Komitetet e CEDAW dhe CRC ranë dakord të përdorin termin ‘fëmijë dhe / ose martesë të detyruar’.