Description

zakonita ali običajna zveza dveh oseb, od katerih je vsaj ena mlajša od 18 let

Additional notes and information

Odbora Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk in Konvencije o otrokovih pravicah razlagata otroško poroko kot obliko prisilne poroke, ker otroci glede na svojo starost kot taki niso zmožni polne, svobodne in informirane privolitve k poroki oz. k temu, kdaj do nje pride. Po standardih človekovih pravic, ki jih vsebujeta Konvencija o otrokovih pravicah (CRC) in Konvencija o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk (CEDAW), je otroška poroka oblika škodljive prakse. Prepoved poroke z osebami, mlajšimi od 18 let, je jamstvo, da se odgovornosti, ki izhajajo iz poroke, ne nalagajo ali prezgodaj vsiljujejo otrokom brez njihove privolitve. Z namenom spoštovanja otrokove razvijajoče se zmožnosti neodvisnega sprejemanja odločitev, ki vplivajo na njegovo življenje, odbora CEDAW in CRC soglašata, da se lahko izjemoma dovoli poroka zrelega, prištevnega otroka, ki je star najmanj 16 let, pod pogojem, da takšno odločitev sprejme sodnik na podlagi zakonitih izjemnih razlogov, ki jih opredeljuje zakon in z dokazi o zrelosti tega otroka brez podrejanja kulturi in/ali tradiciji. Otroška poroka (poroka mladoletnih oseb), prezgodnja poroka in prisilna poroka so medsebojno povezani vendar ločeni izrazi. Kljub temu pa se na vse mogoče načine kombinirajo in uporabljajo medsebojno zamenljivo brez izrecnih opredelitev ali vsaj pojasnila o večpomenskosti vsake od teh oznak. Po dogovoru med odboroma CEDAW in CRC se uporablja izraz „otroška in/ali prisilna poroka“.