Description

juridiski vai tradicionāli noslēgta savienība starp divām personām, no kurām vismaz viena ir jaunāka par 18 gadiem

Additional notes and information

Saskaņā ar Sieviešu diskriminācijas izskaušanas komitejas (CEDAW) un Bērnu tiesību komitejas (CRC) interpretāciju bērnu laulība ir piespiedu laulības veids, jo bērniem, ņemot vērā viņu vecumu, raksturīga nespēja sniegt pilnīgu, apzinātu un brīvprātīgu piekrišanu par laulību vai tās norises laiku. Saskaņā ar cilvēktiesību standartiem, kas ietverti Konvencijā par bērna tiesībām un Konvencijā par jebkādas sieviešu diskriminācijas izskaušanu, bērnu laulība ir kaitnieciskas prakses forma. Aizliedzot laulības personām, kas jaunākas par 18 gadiem, tiek garantēts, ka laulības pienākumus bērniem nenosaka vai neliek pildīt pāragri un bez viņu piekrišanas. Lai ievērotu bērna attīstības spēju un autonomiju tādu lēmumu pieņemšanā, kas ietekmē viņas vai viņa dzīvi, CEDAW komiteja un CRC komiteja ir vienojušās, ka izņēmuma gadījumos ir pieļaujama nobrieduša, spriestspējīga, vismaz 16 gadus veca bērna laulība, ja šādu lēmumu pieņem tiesnesis, pamatojoties uz tiesību aktos noteiktu leģitīmu izņēmuma gadījuma pamatojumu un pierādījumu par šā bērna briedumu, neņemot vērā kultūru un/vai tradīcijas. Bērnu laulība, agrīna laulība un piespiedu laulība ir savstarpēji saistīti, taču atšķirīgi termini. Tomēr tie ir kombinēti visos iespējamos veidos, un tos izmanto pārmaiņus, nesniedzot precīzas definīcijas vai vismaz skaidrojumu par katra termina nenoteiktības apmēru. CEDAW komiteja un CRC komiteja vienojās par termina "bērnu un/vai piespiedu laulība" izmantošanu.