Description

avsiktlig handling där man tvingar en vuxen person eller ett barn att ingå äktenskap utan personligt uttryckande av fullständigt, informerat och fritt samtycke från en eller båda parter

Additional notes and information

Sådana äktenskap inbegriper bland annat barnäktenskap, arrangerat äktenskap som officieras utan de intresserade parternas samtycke, äktenskap som avtalas för att kringgå migrationsregler, dvs. utan genuin äktenskaplig avsikt, tvångsäktenskap som används av väpnade grupper under konflikter eller som ett medel för flickor att undfly fattigdom efter konflikter och äktenskap där en av parterna inte tillåts lämna eller avsluta äktenskapet. Tvångsäktenskap kan i dess mest extrema form inbegripa hotfullt beteende, bortförande, fångenskap, fysiskt våld, våldtäkt och i vissa fall mord. Tvångsäktenskap är en form av våld mot kvinnor och flickor och en skadlig handling som ofta leder till att kvinnor och flickor saknar personlig och ekonomisk självständighet, flyktförsök eller självbränning eller självmord för att undvika eller fly äktenskapet. I Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet kriminaliseras även den handling där en person luras resa utomlands med avsikten att tvinga denna person in i ett äktenskap utomlands mot dennes vilja.