Description

forma násilia páchaného na ženách, ktorá má za následok vážne porušovanie základných práv, najmä práv žien a dievčat na fyzickú integritu, fyzické a duševné zdravie, sexuálne a reprodukčné zdravie, vzdelávanie, súkromný život, slobodu a samostatnosť. Podobným porušeniam svojich práv čelia aj muži a chlapci, ktorí sa stali obeťami núteného manželstva. Odôvodením pre takéto porušenie práv nemôžu byť kultúra, zvyky, náboženstvo, tradícia ani takzvaná „česť“. Charakteristickou črtou núteného manželstva je chýbajúci súhlas aspoň jednej z dvoch strán. Vynúteným manželstvom je aj také manželstvo, v ktorom nie je povolené, aby jedna zo strán odišla alebo manželstvo ukončila.

Additional notes and information

Nútené manželstvá môžu byť, najmä po skončení ozbrojených konfliktov, prostriedkom úniku z chudoby; môžu mať formu výmenných alebo vopred dohodnutých manželstiev s cieľom zaručiť vlastnícke práva; môžu byť uzavreté aj cieľom obísť imigračné pravidlá alebo prinútiť obeť znásilnenia oženiť sa s páchateľom; môže ísť taktiež o tzv. „levirate“ manželstvo (muž sa ožení s vdovou zosnulého brata) alebo služobné manželstvo (ktorého cieľom je vykorisťovanie).