Description

cieľ týkajúci sa rodovej rovnosti, ktorý si vyžaduje zavedenie systémov rodinnej a rodičovskej dovolenky, dojednaní o starostlivosti o deti a staršie osoby a rozvoj pracovného prostredia, ktoré uľahčuje kombináciu pracovného, rodinného a súkromného života žien a mužov

Additional notes and information

Zosúladenie rodinného/súkromného života s pracovným sa považuje za prirodzený dôsledok rodovej rovnosti a za prostriedok na dosiahnutie rodovej rovnosti nielen v zákone, ale aj v každodennom živote.