Description

неплатена работа што ја вршат членовите на домаќинството, а подразбира одржување на домот

Additional notes and information

Се разликува од платената домашна работа. Жените сѐ уште насекаде ја имаат примарната одговорност за работата околу домот.