Description

Неплатен труд, свързан с поддържането на домакинството, който се полага от членовете му.

Additional notes and information

Различава се от платения домашен труд. Жените навсякъде все още носят главната отговорност за неплатената домакинска работа.