Description

detyrat e kryera brenda një familjeje për të siguruar plotësimin e nevojave themelore të anëtarëve të saj, të tilla si: gatimi, pastrimi dhe kujdesi për fëmijët ose të rriturit më të vjetër dhe anëtarët e tjerë të familjes, në varësi

Additional notes and information

Tradicionalisht, një person nuk paguhet për kryerjen e këtyre detyrave dhe pushteti ose statusi nuk jepet domosdoshmërisht për shkak të këtyre përgjegjësive. Në shumë shoqëri, personi përgjegjës për familjen është në një pozitë vartëse brenda saj, dhe, më shpesh, gratë dhe vajzat janë përgjegjëse për të gjitha detyrat e shtëpisë, edhe nëse ata punojnë jashtë shtëpisë.