Description

Задачите, изпълнявани в домакинството, с цел гарантиране на удовлетворяването на основните нужди на неговите членове, като наример готвене, чистене, полагане на грижи за децата или за други пълнолетни и зависими членове на семейството.

Additional notes and information

Традиционно за тези отговорности лицето не получава заплащане и не е задължително да добива власт или статус, заради това, че ги изпълнява. В много общества лицето, отговарящо за домакинството, е в подчинено положение в него. Най-често за всички домакински задължения отговарят жените и момичетата, дори и да работят извън дома.